27.07.2021

Anunț privind demararea proiectului

“PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate-PROSPER”-       

  POCU/827/5/2/139717

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI cu sediul în loc.Negreni, str.Principala nr. 63 D, județul Cluj, cod postal 407440, în parteneriat cu IDAS GROUP S.R.L., EDUCONS S.R.L. și ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ PADUREA CRAIULUI, anunță demararea proiectului:

                “PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate-PROSPER”-POCU/827/5/2/139717

Proiectul este finanţat în cadrul apelului POCU/827/5/2Reducerea numarului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate acoperite de cele două grupuri de acțiune locală partenere în proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului

OSP1-Dezvoltarea capacității administrative  a solicitantului de a furniza servicii sociale și socio-medicale în conformitate cu standardele de calitate și legislația specifică.

Se vor dezvolta două servicii:

Serviciu social-Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) cod 8810 CZ –V-II, adresat persoanelor vârstnice având standardele minime de calitate prevăzute în Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vărstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociae, Anexa 6.

Serviciu socio-medical de Asistență comunitară cod 8899 CZ-PN-V, conform standardelor prevăzute în Ordinul 29/2019 menționat mai sus, anexa 7.

OSP2- Creșterea accesului persoanelor aflate în  risc de sărăcie sau excluziune socială la servicii sociale si socio-medicale operaționalizate prin proiect.

Un număr de 252 de persoane, aparținănd grupului țintă, vor fi incluse în serviciile sociale, respectiv socio-medicale operaționalizate prin proiect.

Serviciile vor răspunde nevoilor concrete ale beneficiilor, elementul de referință pentru identificarea nevoilor și pentru măsurile propuse va fi la nivelul familiei, respectiv al gospodăriei.

OSP3-Creșterea accesului pe piața muncii inclusiv prin ocuparea pe cont propriu a persoanelor aparținănd grupului țintă.

Din cele 126 de persoane care vor beneficia de măsuri de ocupare,un număr de 63 vor dobăndi o calificare și un număr de 32 vor fi antrenate intr-o activitate economico-socială de tip salarial sau pe cont propriu.

PRINCIPALELE REZULTATE PLANIFICATE SUNT:

 • 252 de persoane selectate și introduse în GT, din care 30 vor fi persoane vârstnice și 222 vor fi tineri sau adulți aparținând persoanelor aflate în risc de excluziune socială, existente în comunitățile marginalizate din teritoriile  vizate de SDL-urile celor 2 teritorii LEADER;
 • Cel puțin 126 de persoane din GT vor fi selectate pentru furnizarea de asistență juridică în cadrul A6;
 • Cel puțin 46 de persoane din GT vor fi recrutate pentru constituirea unui comitet de inițiativă pentru inovare și dezvoltare socială;
 • 222 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială acoperite de cele două teritorii GAL care beneficiază de servicii socio-medicale de asistență comunitară cu respectarea principiilor egalității de șanse și non-discriminării, a egalității dintre femei și bărbați;
 • 126 de persoane din GT incluse în activități de informare și consiliere profesională pentru ocupare cu un nr. mediu de 8 ore/beneficiar din care cel puțin 32 de persoane dobândesc un loc de muncă sau desfășoară o activitate independentă;
 • 96 de incluse in cursuri de formare: competențe informatice (utilizare calculator), competențe exprimare într-o limbă străină, competențe sociale și civice – prim ajutor de bază premedical, îngrijire bătrâni la domiciliu, contabilitate;
 • 30 de persoane incluse în activități de susținere a antreprenoriatului
 • 17 planuri de afaceri finanțate prin micro-granturi, implementate într-o perioadă de un an și menținute pe perioada de sustenabilitate  de 6 luni;
 • Cel puțin 17 locuri de muncă create (câte unul în fiecare activitate economică susținută prin micro-grant) și menținute pe perioada de sustenabilitate de 6 luni;

Proiectul  “PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate-PROSPER”-POCU/827/5/2/139717 se derulează pe o perioadă de 30 luni, în intervalul  1 iulie 2021-30 decembrie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 4.867.739,35 lei, din care 4.533.446,57 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 238.602,37 lei reprezintă cofinanțarea din bugetul national, iar 69.607,58 lei reprezintă cofinanțarea proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Manager de proiect: Abrudan Dana Irina, Telefon: 0736368432, e-mail:dana.abrudan@poartatransilvaniei.ro

Partener 1 – Idas Group SRL, Avram Lucian, Telefon: 0747571888, e-mail: office@idasgroup.ro

Partener 2 – Educons SRL, Kovacsinszki Rodica, Telefon: 0722882237, e-mail: contact@educons.ro

Partener 3 – Asociatia GAL Padurea Craiului, Pert Emil, Telefon: 0771796457, e-mail: contact@padureacraiului.ro

RECRUTAM COORDONATOR DE PROIECT

10.05.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

 • COORDONATOR PARTENER cod COR 112029

Cerinte privind ocuparea posturilor

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 10.06.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro

_______________________________________________________________________

ANUNT DE RECRUTARE PERSONAL

12.04.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

 • COORDONATOR PARTENER cod COR 112029
 • EXPERT ACTIVITATI MICROREGIONALE cod COR 242406
 • EXPERT FORMARE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA cod COR 242401

Cerinte privind ocuparea posturilor

Coordonator partener

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Expert activitati microregionale

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 3 ani
 • Experienta solicitata: Gestionare programe de formare/Formator/Manager formare/Expert proiecte – 3 ani
 • Competente solicitate FORMATOR cod COR 242401 sau echivalent.

Expert formare dezvoltare antreprenoriala

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 3 ani
 • Experienta solicitata: experienta in formare antreprenoriala si/sau consultanta in initierea, dezvoltarea, implementarea planurilor de afaceri – 3 ani
 • Competente solicitate FORMATOR cod COR 242401 sau echivalent.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 19.04.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro

_______________________________________________________________________

Data: 12.02.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

COORDONATOR PARTENER cod COR 112029

Atributii:
Planificarea organizarea, conducerea şi controlul activităţilor partenerului
Monitorizarea activităţilor desfăşurate la nivelul partenerului 1
Derularea achiziţiilor necesare implementării activităţilor partenerului 1
Gestionarea contractelor cu furnizorii
Gestionarea şi motivarea resurselor umane la nivelul partenerului 1, încheierea contractelor de muncă, a actelor adiţionale, după caz, vizarea statelor de plată
Gestionarea riscurilor proiectului la nivelul partenerului 1
Gestionarea costurilor şi asigurarea fluxului de numerar necesar implementării activităţilor partenerului 1
Întocmirea rapoartelor de progress tehnice şi financiare referitoare la act. partener 1
Monitorizarea activităţii experţilor partenerului 1
Managementul financiar al activ.partenerului 1 inclusiv verificarea doc. financiar contabile ale partenerului
Participarea la sedinţele periodice de implem. ale proiectului şi colaborarea cu echipa de proiect pentru elab. si impl. procedurilor proiectului.

Cerinte privind ocuparea postului

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 26.02.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro